Szkoła Odkrywców Talentów

DRODZY PAŃSTWO !

Nasze przedszkole dnia 21 lipca 2014 roku uzyskało tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów”. Beneficjent projektu systemowego „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym” jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Projekt, w którym uczestniczyło Przedszkole nr 140, „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym” realizowany był od 1 lutego 2010 r. do 31 grudnia 2014 r.

Od dnia 1 stycznia 2015 r. działania realizowane w ramach ww. projektu są kontynuowane przez Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji.

"Celem strategicznym projektu jest opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym. Ma temu służyć m.in. wprowadzenie zmian legislacyjnych oraz metodycznych, jak również pogłębiona analiza obecnie istniejącego systemu,
w tym dotycząca organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów
i olimpiad. W ramach projektu przewiduje się również przygotowanie grupy osób zaangażowanych w proces rozwoju uzdolnień dzieci i młodzieży, których zadaniem będzie właściwe identyfikowanie uzdolnień i tworzenie odpowiednich warunków do ich kształtowania. Prowadzone będą także działania, mające na celu uwrażliwienie szerokiego grona osób na specjalne potrzeby edukacyjne dzieci szczególnie uzdolnionych."

Przyznanie tytułu zobowiązuje Nasze Przedszkole do działań, które zapewnią optymalne warunki rozwoju uzdolnień dzieci.

Wszystkie nauczycielki wspierają dzieci zdolne w grupach, do czego obliguje Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego.

W Przedszkolu nr 140 działają dwie grupy tematyczne.Zajęcia przyrodnicze prowadzi
p. Magdalena Zubkowicz,a zajęcia matematyczne p.Ewa Kołodziejska-Oleksiak .

W zajęciach biorą udział dzieci starsze 4 i 5 - latki, wyłonione przez wychowawczynie grup.


Zajęcia przyrodnicze „Zajęcia Młodych Odkrywców”
Cele programu :
- przeprowadzanie prostych doświadczeń, eksperymentów i obserwacji
- kształtowanie umiejętności stawiania hipotez i sprawdzania ich
- zaciekawienie dzieci zachodzącymi w świecie zjawiskami
- poznawanie przyrody poprzez ciekawe, aktywne działania z elementami zabawy
- rozwijanie pozytywnych emocji i twórczego myślenia
- poznawanie różnych substancji

Zajęcia matematyczne „Mądre główki”
Cele programu :
- rozwijanie zainteresowań dzieci z zakresu edukacji matematycznej
- poszerzenie wiedzy i umiejętności dzieci zdolnych w zakresie matematycznym w zakresie: orientacji przestrzennej, klasyfikowania, przeliczania, mierzenia, ważenia
- wyzwalanie twórczej aktywności
- wdrażanie logicznego myślenia
- zdobywanie umiejętności współpracy z rówieśnikami


20 marca 2019 roku odbędzie się „Dzień Talentów” – impreza wewnątrzprzedszkolna dla wszystkich dzieci z naszego przedszkola,stymulująca aktywność twórczą dzieci.

Przedszkolowo.pl logo