RODO

Inspektor Ochrony Danych
Krzysztof Piłatowicz
DBFO Mokotów m. st. Warszawy
ul. Postępu 13
02-676 Warszawa
tel.: 723 243 683
e-mail: kpilatowicz.iod@dbfomokotow.plKLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informujemy, iż:

1. Administratorem systemu monitoringu jest Przedszkole nr 140 w Warszawie przy ul. Kaukaskiej 2 reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: kpilatowicz.iod@dbfomokotow.pl, tel. 723-243-683
3. Dane osobowe przetwarzane będą za pomocą monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony osób i mienia Przedszkola nr 140 w Warszawie na podstawie art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO
4. Monitoring wizyjny obejmuje swoim zasięgiem: wejście główne, plac zabaw
5. O stosowanym monitoringu wizyjnym informują także umieszczone na terenie placówki znaki graficzne (piktogramy).
6. Odbiorcą danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
8. Dane osobowe z monitoringu przechowywane są przez okres nie przekraczający 3 miesięcy od dnia zarejestrowania. Po upływie tego terminu dane są automatycznie usuwane.
9. Osoba, której dane dotyczą (lub jego opiekun prawny), ma prawo dostępu do treści swoich danych , usunięcia (chyba, że przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze danych), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Osoba, której dane dotyczą (lub jego opiekun prawny), ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
11. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane
Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego
w Przedszkolu nr 140
w Warszawie
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informujemy, iż:

1. Administratorem systemu monitoringu jest Przedszkole nr 140 w Warszawie przy ul. Kaukaskiej 2 reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: kpilatowicz.iod@dbfomokotow.pl, tel. 723-243-683
3. Dane osobowe przetwarzane będą za pomocą monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony osób i mienia Przedszkola nr 140 w Warszawie na podstawie art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO
4. Monitoring wizyjny obejmuje swoim zasięgiem: wejście główne, plac zabaw
5. O stosowanym monitoringu wizyjnym informują także umieszczone na terenie placówki znaki graficzne (piktogramy).
6. Odbiorcą danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
8. Dane osobowe z monitoringu przechowywane są przez okres nie przekraczający 3 miesięcy od dnia zarejestrowania. Po upływie tego terminu dane są automatycznie usuwane.
9. Osoba, której dane dotyczą (lub jego opiekun prawny), ma prawo dostępu do treści swoich danych , usunięcia (chyba, że przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze danych), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Osoba, której dane dotyczą (lub jego opiekun prawny), ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
11. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane
Przedszkolowo.pl logo