Polityka Ochrony Dzieci

Preambuła

Mając na względzie dobro, wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka , nadrzędnym celem działania wszystkich pracowników Przedszkola Nr 140 jest otoczenie naszych podopiecznych szczególną opieką. Pragniemy zapewnić dzieciom poczucie bezpieczeństwa i ochronę ich godności. Kierując się zasadą szacunku i akceptacji będziemy reagować na każdy przejaw krzywdzenia dzieci oraz zobowiązujemy się do przestrzegania ich praw, działając w ramach obowiązujących przepisów oraz swoich kompetencji.
„Jedna z pułapek dzieciństwa polega na tym, że nie trzeba rozumieć, by czuć.
Kiedy rozum zdolny jest pojąć co się wydarzyło, rany w sercu są już zbyt głębokie ”
Carlos Ruiz Zafón

Akty prawne:1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 (Dz. U. 1997.78.483).
2. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 roku (Dz. U. 1991.120.526 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 20 września 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury
„Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.
4. Kodeks postępowania karnego – art. 304.
5. Kodeks postępowania cywilnego – art. 572.
6. Kodeks cywilny art. 23.
7. Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępstwami na tle seksualnym
8. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 2005 r art. 12.
9. Ustawa z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
10. KK rozdział XXV, XXVI, XXVII.
11. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
12. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osobowych.


Rozdział I Objaśnienie terminów
§1

1. Pracownikiem przedszkola jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub umowę cywilno-prawną.
2. Wolontariusz – osoba, która dobrowolnie i bez wynagrodzenia podejmuje działania na rzecz przedszkola.
3. Praktykant – osoba, która odbywa praktykę studencką, celem zdobywania praktycznej wiedzy, związanej z kierunkiem studiów.
4. Dzieckiem jest każda osoba do ukończenia 18 roku życia.
5. Opiekunem dziecka jest osoba uprawniona do reprezentacji dziecka, w szczególności jego przedstawiciel ustawowy (rodzic/opiekun prawny) lub inna osoba uprawniona do reprezentacji na podstawie przepisów szczególnych lub orzeczenia sądu (w tym: rodzina zastępcza).
6. Zgoda opiekuna dziecka oznacza pisemną zgodę co najmniej jednego z opiekunów dziecka. Jednak w przypadku braku porozumienia między opiekunami dziecka należy poinformować opiekunów o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd rodzinno- opiekuńczy.
7. Przez krzywdzenie dziecka należy rozumieć popełnienie czynu zabronionego lub karalnego na szkodę dziecka oraz zagrożenie dobra dziecka w tym jego zaniedbywanie przez jakąkolwiek osobę, w tym pracownika placówki.

Krzywdzeniem jest:
Przemoc fizyczna- jest to celowe uszkodzenie ciała, zadawanie bólu lub groźba uszkodzenia ciała. Skutkiem przemocy fizycznej mogą być złamania, siniaki, rany cięte, poparzenia, obrażenia wewnętrzne.

Przemoc emocjonalna -to powtarzające się poniżanie, upokarzanie i ośmieszanie dziecka, wciąganie dziecka w konflikt osób dorosłych, manipulowanie nim, brak odpowiedniego wsparcia, uwagi i miłości, stawianie dziecku wymagań i oczekiwań, którym nie jest ono w stanie sprostać.

Wykorzystywanie seksualne - to angażowanie dziecka w aktywność seksualną przez osobę dorosłą, nastolatka lub dziecko. Wykorzystywanie seksualne odnosi się do zachowań z kontaktem fizycznym (np. dotykanie dziecka, współżycie z dzieckiem) oraz zachowania bez kontaktu fizycznego (np. pokazywanie dziecku materiałów pornograficznych, podglądanie, ekshibicjonizm).

Zaniedbywanie - to niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych i emocjonalnych dziecka przez rodzica lub opiekuna prawnego, niezapewnienie mu odpowiedniego jedzenia, ubrań,
schronienia, opieki medycznej, bezpieczeństwa, brak dozoru nad wypełnianiem obowiązku szkolnego

8. Osoba odpowiedzialna za Internet to wyznaczony przez dyrektora przedszkola pracownik, sprawujący nadzór nad korzystaniem z Internetu przez dzieci na terenie placówki oraz nad bezpieczeństwem dzieci w Internecie.
9. Osoba odpowiedzialna za Politykę ochrony dzieci to wyznaczony przez dyrektora placówki pracownik sprawujący nadzór nad realizacją Polityki ochrony dzieci w przedszkolu.
10. Daną osobową dziecka jest każda informacja umożliwiająca identyfikację dziecka.

Rozdział II

Zasady obowiązujące w przedszkolu w zakresie kontaktów pracowników z dziećmi oraz stosowania kar i nagród - Kodeks postępowania z dzieckiem

§1
Bezpośredni kontakt z dziećmi

Każdy pracownk pracujący w placówce posiada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. Wszystkie osoby rozpoczynające pracę w placówce zobowiązane są dostarczyć stosowny dokument do dyrektora. Dodatkowo wszystkie osoby podpisują oświadczenie dotyczące braku prowadzenia postępowania przeciwko tej osobie – załącznik Nr 1.
Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępstwami na tle seksualnym, dyrektor placówki ma obowiązek sprawdzenia, czy dane zatrudnianej lub dopuszczanej osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym.

W przedszkolu obowiązują określone zasady postępowania z dzieckiem w zakresie:

1. W kontaktach z wychowankami:
- Pracownicy placówki zobowiązani są do odnoszenia się z szacunkiem do dziecka wydając dziecku polecenia rzeczowo, jasno i konkretnie.
- Pracownicy zobowiązani są do spokojnego tłumaczenia dziecku oraz rozmowy z dzieckiem z pozycji dziecka (kontakt wzrokowy).
-Personel placówki pamięta, że pierwszymi i głównymi wychowawcami dzieci są
rodzice/opiekunowie prawni, szanuje ich prawa oraz wspomaga w procesie wychowania.
-Pracownicy traktują każde dziecko indywidualnie, starając się rozumieć jego potrzeby i wspomagają jego możliwości.
-Poprzez działania pedagogiczne i własną postawę, wspomagają dziecko w procesie integralnego rozwoju oraz czynią je współuczestnikiem i współtwórcą tego procesu.
-Stosunek pracowników do dziecka cechuje: życzliwość, wyrozumiałość i cierpliwość, a jednocześnie stanowczość i konsekwencja w stosowaniu ustalonych kryteriów wymagań.
-Pracowników obowiązuje obiektywizm, bezinteresowność i sprawiedliwość w traktowaniu każdego dziecka bez względu na okoliczności.

2. Pomocy dzieciom w opanowaniu czynności higienicznych, samoobsługowych co następuje:

-Nauczyciel lub woźna oddziałowa w razie potrzeby pomaga dzieciom podczas posiłków, ubierania i rozbierania się dziecka
-Nauczyciel lub woźna oddziałowa nadzoruje czynności higieniczne i w razie potrzeby pomaga (mycie rąk, korzystanie z toalety, czyszczenie nosa, inne czynności higieniczne).
-Nauczyciel lub woźna oddziałowa nadzoruje i w razie potrzeby pomaga dzieciom w zakresie utrzymywania porządku w swoich rzeczach.

3. Kar i nagród stosowanych w przedszkolu:

-stosowany w przedszkolu system kar i nagród ma na celu wzmacnianie pozytywnych zachowań i eliminowanie negatywnych oraz wzmacnianie samooceny i regulację funkcjonowania grupy.
-kary i nagrody są stosowane z uwzględnieniem praw dziecka i poszanowaniem godności,
-dzieci oraz opiekunowie/rodzice znają obowiązujący w przedszkolu system kar i nagród.
-w przedszkolu stosuje się nagrody: pochwała indywidualna, nagroda rzeczowa, pochwała na tle grupy, pochwała do rodzica, brawa dla dziecka.
-karę stanowi: odsunięcie od zabawy, zmiana aktywności, zwrócenie uwagi, odebranie, przywileju.
-niedopuszczalne są kary: cielesne (szarpanie, bicie, popychanie), słowne (wyzywanie, wyśmiewanie, krzyczenie), zmuszanie, negowanie uczuć,
-w każdej sytuacji dziecko jest informowane o konsekwencji nieodpowiedniego zachowania.


Rozdział III

Rozpoznawanie i reagowanie na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci

§1

1. Pracownicy przedszkola posiadają wiedzę i w ramach wykonywanych obowiązków zwracają uwagę na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci.
2. W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka, pracownicy placówki zwracają się wychowawcy grupy, dyrektora lub osoby odpowiedzialnej za realizację polityki ochrony dzieci, która podejmuje rozmowę z rodzicami, przekazując informacje na temat dostępnej oferty wsparcia i motywując ich do szukania dla siebie pomocy.
3. Pracownicy monitorują sytuację i dobre samopoczucie dziecka.

Rozdział IV

Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka

§1
W przypadku stwierdzenia przez pracownika przedszkola podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone, pracownik ma obowiązek sporządzenia notatki służbowej i przekazania uzyskanej informacji dyrektorowi placówki oraz osobie odpowiedzialnej za Politykę Ochrony Dzieci.
§2


A. W przypadku krzywdzenia dziecka na terenie placówki przez pracownika:

1. Dyrektor oraz osoba wskazana w dokumencie Polityki Ochrony Dzieci wzywa osobę, którą podejrzewa się o krzywdzenie i informuje ją o podejrzeniu.
2. Dyrektor oraz osoba wskazana w dokumencie Polityki Ochrony Dzieci sporządza opis zaistniałej sytuacji na podstawie rozmów:
a) z dzieckiem – w obecności wychowawcy/ psychologa,
b) z osobą zgłaszającą fakt krzywdzenia dziecka,
c) z podejrzanym o krzywdzenie.
3. Z pracownikiem zostaje zawarty kontrakt/protokół ustaleń z zaistniałej sytuacji. Dokument ten ma zawierać szczegółowe rozwiązania mające na celu uchronienie dzieci przed ryzykiem powtórzenia się problemu. Załącznik Nr 2.
4. Na tym etapie postępowania dyrektor placówki ma możliwość zastosowania środków dyscyplinujących wobec pracownika (np. upomnienie, nagana).
5. W przypadku, gdy pracownik podejrzany jest o znęcanie fizyczne, psychiczne, wykorzystywanie seksualne lub inne przestępstwo na szkodę dziecka, dyrektor niezwłocznie zgłasza na policję lub do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

B. W przypadku krzywdzenia dziecka w rodzinie:

1. Pierwszym etapem jest wnikliwa obserwacja dziecka przez wychowawcę, psychologa.
2. Zebranie informacji o dziecku od jego opiekunów, innych pracowników placówki, od samego dziecka. Załącznik Nr 3.
3. Kolejnym etapem jest przekazanie zebranych w postaci notatki informacji dyrektorowi placówki oraz osobie odpowiedzialnej za Politykę ochrony dzieci. Na tym etapie następuje ustalenie dalszego postępowania wobec dziecka oraz sprawców krzywdzenia.
4. Dyrektor niezwłocznie odbywa rozmowę z opiekunami dziecka na temat podejrzeń krzywdzenia/zaniedbania w stosunku do dziecka. W rozmowie dyrektor uświadamia opiekunom potrzeby rozwojowe dziecka, konsekwencje w życiu dziecka w przypadku braku ich zaspokojenia.
5. Z rodzicami zostaje zawarty kontrakt/protokół mający na celu ustalenie zasad współpracy w celu udzielenia pomocy dziecku.
6. Dyrektor informuje rodziców o powinności rodziców wobec dziecka oraz o zasadach postępowania placówki w sytuacji gdy nie nastąpi zmiana w złym traktowaniu dziecka.
7. W miarę możliwości w rozmowie powinien uczestniczyć psycholog. Rodzina powinna zostać objęta pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu.
8. W trudnych przypadkach dyrektor powinien powołać zespół ds. pomocy dziecku, który opracowuje Indywidualny program pomocy dziecku.
9. W przypadku gdy dotychczasowe działania nie przyniosły skutku dyrektor powiadamia jednostkę pomocy społecznej lub właściwy sąd rodzinny o wgląd w sytuację rodziny.
10. W sytuacji przemocy w rodzinie dyrektor wszczyna procedurę „Niebieskiej Karty”.
11. W sytuacji dokonania przez opiekunów przestępstwa na szkodę dziecka, dyrektor zawiadamia policję lub prokuraturę.


Rozdział V

Edukacja opiekunów/rodziców w zakresie wychowania dzieci bez przemocy oraz ochrony ich przed przemocą i wykorzystywaniem

§1
-W placówce wszyscy rodzice zostali zapoznani z obowiązującą Polityką ochrony Dzieci przed krzywdzeniem.
-Dokument Polityki jest dostępny do ogólnego wglądu na stronie internetowej placówki. Dodatkowo wersja papierowa jest udostępniona w bibliotece przedszkolnej.
-W placówce została stworzona tablica informacyjna dla opiekunów/rodziców. Na tablicy zostały zamieszczone wszystkie ważne informacje dotyczące wychowania i ochrony dzieci przed przemocą, zagrożeń bezpieczeństwa dzieci w internecie, możliwości podnoszenia umiejętności wychowawczych (wywieszane są informacje o szkoleniach i warsztatach dla opiekunów/rodziców), udostępnione są również dane kontaktowe do placówek zapewniających pomoc i opiekę w trudnych sytuacjach życiowych. Wszystkie informacje są na bieżąco aktualizowane.
Rozdział VI
Zasady ochrony danych osobowych dziecka

§1

1. Dane osobowe dziecka podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2008r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r.
2. Pracownik przedszkola ma obowiązek zachowania w tajemnicy danych osobowych, które przetwarza oraz zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem.
3. Dane osobowe dziecka są udostępniane wyłącznie osobom i podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.
4. Pracownik przedszkola jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych dziecka i udostępniania tych danych w ramach pracy w Zespole Pomocy Dziecku, powołanych w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
5. Rodzice dzieci uczęszczających do placówki wypełniają klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.
6. Klauzula zawiera informacje dotyczące celu przetwarzania danych osobowych dziecka i rodziców oraz informację, kto jest odbiorcą tych danych.


Pracownik przedszkola może wykorzystać informacje o dziecku w celach szkoleniowych lub edukacyjnych wyłącznie z zachowaniem anonimowości dziecka oraz w sposób uniemożliwiający identyfikację dziecka.

Rozdział VII

Zasady ochrony wizerunku dziecka

§1

Przedszkole, uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewnia ochronę wizerunku dziecka.

§2

1. Nauczyciel przedszkola nie udostępnia przedstawicielom mediów informacji o dziecku i jego sytuacji rodzinnej.
2. Nauczyciel przedszkola nie kontaktuje przedstawicieli mediów z dziećmi.
3. Nauczyciel przedszkola nie wypowiada się w kontakcie z przedstawicielami mediów o sprawie dziecka lub jego opiekuna. Zakaz ten dotyczy także sytuacji, gdy pracownik jest przeświadczony, że jego wypowiedź nie jest w żaden sposób utrwalana.
4. Nauczyciel przedszkola, w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, może wypowiedzieć się w kontakcie z przedstawicielami mediów o sprawie dziecka lub jego opiekuna – po wyrażeniu pisemnej zgody przez opiekuna dziecka.

§3

1. W celu realizacji materiału medialnego można udostępnić mediom wybrane pomieszczenia placówki. Decyzję w sprawie udostępnienia pomieszczenia podejmuje dyrektor.
2. Dyrektor placówki, podejmując decyzję, o której mowa w punkcie poprzedzającym, poleca sekretariatowi placówki przygotować wybrane pomieszczenie przedszkola w celu realizacji materiału medialnego w taki sposób, by uniemożliwić filmowanie przebywających na terenie przedszkola dzieci.

§4

1. Pracownikowi przedszkola nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów utrwalania wizerunku dziecka (filmowanie, fotografowanie, nagrywanie głosu dziecka) na terenie placówki bez pisemnej zgody opiekuna dziecka.
2. W celu uzyskania zgody opiekuna dziecka na utrwalanie wizerunku dziecka, pracownik przedszkola może skontaktować się z opiekunem dziecka i ustalić procedurę uzyskania zgody. Niedopuszczalne jest podanie przedstawicielowi mediów danych kontaktowych do opiekuna dziecka – bez wiedzy i zgody tego opiekuna.

§5

1. Upublicznienie przez pracownika przedszkola wizerunku dziecka, utrwalonego w jakiejkolwiek formie (fotografia, nagranie audio-wideo), wymaga pisemnej zgody opiekuna dziecka.

2. Przed utrwaleniem wizerunku dziecka należy dziecko oraz opiekuna poinformować o tym, gdzie będzie umieszczony zarejestrowany wizerunek i w jakim kontekście będzie wykorzystywany.
3. Jeżeli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, zgoda opiekunów na utrwalanie wizerunku dziecka nie jest wymagana.

Rozdział VIII

Zasady dostępu dzieci do Internetu

§1

1. W naszym przedszkolu dzieci nie mają dostępu do Internetu.
2. W przypadku, gdy zaistnieje taka konieczność, przedszkole zapewniając dzieciom dostęp do Internetu, będzie zobowiązane podejmować działania zabezpieczające dzieci przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju.
3. Placówka będzie również zobowiązana do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za Internet.
4. Placówka korzysta z projektu skierowanego do dzieci w wieku 4-6 lat, poświęconego bezpiecznemu korzystaniu z internet – Necio.pl. W każdej grupie są prowadzone zajęcia zgodne z wyżej wymienionym projektem.

Rozdział IX
Monitoring stosowania Polityki
§1

1. Dyrektor placówki wyznacza Ewę Kołodziejską-Oleksiak, jako osobę odpowiedzialną za monitorowanie niniejszej Polityki w Przedszkolu Nr 140.
2. Osoba odpowiedzialna za monitorowanie realizacji Polityki przeprowadza wśród pracowników placówki raz rok, ankietę monitorującą realizację Polityki. Załącznik Nr 4.
3. W ankiecie pracownicy przedszkola mogą proponować zmiany Polityki oraz wskazywać naruszenia Polityki w placówce.
4. Osoba odpowiedzialna za monitorowanie realizacji Polityki analizuje wypełnione ankiety i sporządza raport z monitoringu.
5. W przypadku zmian w niniejszej Polityce są one niezwłocznie ogłaszane pracownikom.

Rozdział X
Przepisy końcowe
§1

1. Polityka wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.

Przedszkolowo.pl logo