Opłaty za przedszkole

ŻYWIENIE:
Stawka dzienna za 4 posiłki: 11 zł
Stawka dzienna za 3 posiłki(dzieci 5-cio godzinne): 8,80 zł
Warunki korzystania ze stołówek zorganizowanych w placówkach oświatowych m.st. Warszawy reguluje Zarządzenie nr 1302/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 03.08.2017r.
W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, opłata podlega zwrotowi w następnym miesiącu. Rodzic informuje przedszkole o nieobecności dziecka i przewidywanym czasie jej trwania osobiście lub e-mailowo. Za pierwszy dzień nieobecności opłata jest zwracana, jeżeli rodzice zgłoszą nieobecność dziecka najpóźniej do godz.9:00.
Rodziny mające trudną sytuację materialną mają możliwość zwrócenia się do OPS-u w celu dofinansowania posiłków. W sytuacji, gdy nie jest możliwe uzyskanie dofinansowania posiłków z pomocy społecznej, Rodzic w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej może zwrócić się do Dyrektora placówki z wnioskiem o udzielenie zwolnienia w całości lub w części z opłat za posiłki. Dyrektor przedszkola udziela zwolnienia, jeżeli posiada zabezpieczone środki finansowe.
Nr konta bankowego do wpłat za żywienie: 43103015080000000550540061.

OPŁATA ZA POBYT:
Na podstawie art. 13 ust.1 pkt 2 w związku z ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz Uchwały nr XLIX/1205/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 maja 2017r.w sprawie czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych Rodzice mają zagwarantowany bezpłatny pobyt dziecka w przedszkolu w całym czasie jego pracy.

Przedszkolowo.pl logo