O przedszkolu

W roku szkolnym 2014/2015 nasze przedszkole będzie realizowało:

Programy „Zanim będę uczniem” E. Tokarskiej i J. Kopały,
"Od przedszkolaka do pierwszaka" I. Broda programy mają na celu:
stwarzanie warunków, w których dziecko będzie mogło rozwijać się zgodnie ze swoimi możliwościami i zdolnościami, z nastawieniem na rozbudzanie ciekawości poznawczej;
monitorowanie i stymulowanie rozwoju fizycznego, intelektualnego, emocjonalnego i społecznego;
kształtowanie postaw moralnych, poczucia sensu i wartości życia, tożsamości narodowej, wartości uniwersalnych i uczenie rozróżniania dobra od zła;
propagowanie wzorców, norm i zachowań społecznie akceptowanych;
organizowanie warunków edukacyjnych umożliwiających dzieciom prezentowanie swojej indywidualności, odnoszenie sukcesów i odczuwanie radości z podejmowanej
aktywności umysłowej i fizycznej;
pomoc w rozwiązywaniu problemów rozwojowych w taki sposób, aby dzieci nie odczuwały przykrości z powodu swoich słabych stron
przygotowanie dzieci do nauki w szkole i rozbudzanie zainteresowań rolą ucznia (późniejsze grupy)

Program Ekologiczny Miasta Stołecznego Warszawy, który ma na celu:
rozbudzenie potrzeby kontaktu z przyrodą
uświadomienie znaczenia i piękna obiektów i zjawisk przyrodniczych
uświadomienie odpowiedzialności za stan środowiska w najbliższym otoczeniu
zaznajomienie z podstawowymi zasadami ochrony środowiska i rozumienie konieczności ich przestrzegania
postrzeganie norm ekologicznych przez samych siebie i innych
poznanie pojęcia „odpady”, źródła i rodzaje odpadów w środowisku lokalnym

Program logopedyczny Barbary Górskiej, który ma na celu:
wspomaganie prawidłowego rozwoju mowy dziecka i trwałego jej usprawniania
usprawnianie procesu komunikacji językowej

Poza tym w tym roku szkolnym nacisk zostanie położony na:
wychowanie poprzez sztukę, które ma na celu rozwijanie zainteresowań dzieci, w tym:
• rozwijanie różnorodnych form twórczości dziecka poprzez kontakt z różnorodnymi technikami plastycznymi, materiałami
• umożliwienie dzieciom kontaktu ze sztuką;
• tworzenie materialnych warunków do samodzielnego działania;
• zajęcia plastyczno-muzyczne kształtujące wrażliwość na piękno oraz doskonalące umiejętność oceny estetycznej
• zajęcia teatralne pobudzające ekspresję ruchową dziecka, doskonalące umiejętność komunikowania się.

Przedszkolowo.pl logo